"Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК" ХК-ын Маржин арилжааны бодит данс нээх зааварчилгаа.