Суурь шинжилгээ

ECN брокер гэж юу вэ?

ECN брокер нь дэлхийн шилдэг банк, ханш өгдөг институцуудтай электрон сүлжээгээр (electronic communication network) дамжин холбогддог. ECN брокер нь харилцагчдын захиалгыг худалдагч болон худалдан авагч талуудад шууд дамжуулдаг.