Брокер шимтгэл

Арилжааны эргэлтийн хэмжээн дээр суурилагдсан шимтгэл:
Арилжааны захиалгын нэгж сая тутамд бодогдох брокерын шимтгэлийн хэмжээ
(Доллараар илэрхийлэгдсэн арилжааны эргэлтийн хэмжээ) Доллараар илэрхийлэгдсэн дүн
- Валют Үнэт металл, CFD**
< 5 сая 52 78
≥ 15 сая 50 75
≥ 25 сая 48 72

*Арилжааны эргэлтийн хэмжээ гэдэг нь өнгөрсөн 30 өдрийн хугацаанд гүйцэтгэгдсэн арилжааны нийт хэмжээг доллараар илэрхийлсэн дүн юм.

Байршуулсан цэвэр хөрөнгөн дээр суурилагдсан шимтгэл:
Арилжааны захиалгын нэгж сая тутамд бодогдох брокерын шимтгэлийн хэмжээ
(Байршуулсан цэвэр хөрөнгийн доллараар илэрхийлэгдсэн дүн) Доллараар илэрхийлэгдсэн дүн
- Валют Үнэт металл, CFD**
< 5,000 52 78
≥ 5,000 50 75

*Цэвэр байршуулсан хөрөнгө гэдэг нь татан авсан нийт мөнгөнөөс бага нийт байршуулсан хөрөнгийн доллараар илэрхийлэгдсэн дүн юм

*Хэрэв байршуулсан хөрөнгөн дээр суурилагдсан шимтгэл болон арилжааны эргэлтэн дээр суурилагдсан шимтгэл хоорондоо зөрвөл харилцагчдад хамгийн багаар нь бодож шимтгэлийг тооцно.